Proje Başlığı: Mühendislikle Tanışıyorum

Proje Özeti:

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) alanlarında duyulan nitelikli işgücü ihtiyacı nedeni ile son yıllarda okul öncesinden üniversiteye FeTeMM eğitimi yaklaşımı ön plana çıkmıştır.

Mühendisliğin eğitim süreci ile bütünleştirilmesi bu alanlardaki mesleklere olan talebi artırmaktadır. Bunların yanında mühendislik, toplumda bir erkek mesleği olarak algılanmaktadır.

Bu doğrultuda projemizin amacı başarılı kız öğrencilere bir fırsat oluşturarak onları mühendislik eğitimi ile küçük yaşlarda tanıştırmak, onların bu alanlardaki mesleklere ilgi ve dikkatlerini çekmektir.

Projemizin hedef kitlesi  7 sınıf düzeyinde, akademik açıdan başarılı 40 kız öğrencidir. Katılımcı öğrenciler Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilerden oluşacaktır.

Gerçekleştirilecek olan teorik ve uygulamalı etkinliklerle, öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmeleri, mühendislik tasarım sürecini anlamaları sağlanacaktır.

Öğrenciler tarla veya bahçe ortamında uygulamalı olarak ziraat mühendisliğini tanıyacaklar, robotik uygulamaları ile bilgisayar, yazılım ve elektrik-elektronik mühendisliğine adım atacaklar, sabun ve doğal belirteç yaparak kimya mühendisliğini tanıyacaklar, FeTeMM etkinlikleri ile makine ve inşaat mühendisliğinin temellerini anlayacaklar, 3D yazıcı ile tasarım yapma imkânı bulacaklardır.

Projeye katılan kız öğrencilerin yapılacak olan eğitim ile kazanacakları deneyimleri kendi okullarında arkadaşları ile paylaşacak olmaları projenin önemli noktalarından biridir.

Bu sayede katılımcıların deneyimleri diğer öğrencilere örnek teşkil edecek, onlara farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Tek grup deneysel desende yürütülecek olan projemizin etkililiğini belirlemek amacı ile bazı ölçme araçları katılımcılara ön test ve son test olarak uygulanacaktır. Bunlar; Bir Mühendis Çiz Testi (BMÇT), Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) mesleklerine yönelik ilgi ölçeği ve FeTeMM Tutum Ölçeğidir. Uygun analizler yapılarak proje sonuçlarının uluslararası bir kongrede sunulması ardından bilimsel bir çalışma olarak uluslararası bir dergide yayımlanması planlanmaktadır.

PROJENİN AMACI:

FeTeMM’in eğitim ortamında uygulama yollarından biri Mühendislik Tasarım Sürecidir (MTS).

Bu süreç problemin belirlenmesi, olası çözümlerin araştırılması, en uygun çözümün seçilmesi, prototipin yapılması ve prototipin test edilmesi aşamalarını içermektedir (Bozkurt, 2014). MTS karmaşık gibi görünmesine rağmen iletişim ve grup halinde çalışma becerisini desteklemektedir. Bu sürecin matematik ve fen derslerinde kullanımı ile günlük yaşamla ilişki kurulur.

Ayrıca yaparak-yaşayarak, eğlenceli bir öğrenme ortamı ile öğrenciler FeTeMM alanlarındaki mesleklere olumlu tutum geliştirebilirler (Moore, Stohlmann, Wang, Tank, & Roehrig, 2014).

Yapılan araştırmalar MTS’nin derslerde kullanılmasının öğrencilerin bu alana yönelik başarılarını ve mühendislik mesleğine yönelik bilgilerini artırdığını, becerilerini geliştirdiğini göstermiştir (Çevik, 2017; Ercan & Şahin, 2016; Yıldırım & Altun, 2015).

Mühendislik tasarım süreci:

(1) Problemi tanımlar, (2) Araştırma yapar, (3) İhtiyaçları belirler, (4) Alternatif çözümler geliştirir, çözüm yolları içerisinden en iyisini seçer ve geliştirir, (5) Model oluşturur, (6) Test eder, eğer gerekliyse yeniden dizayn eder (MEB, 2017). Mühendislik, toplumda bir erkek mesleği olarak algılanmaktadır. Aynı zamanda sosyoekonomik düzey ve yaşanılan coğrafi bölge de meslek seçimini etkilemektedir.

Bu doğrultuda projemizin amacı kırsal kesimde öğrenim gören başarılı kız öğrencilere bir fırsat oluşturarak onları mühendislik eğitimi ile küçük yaşlarda tanıştırmak, onların bu alanlardaki mesleklere ilgi ve dikkatlerini çekmektir. Bir probleme çözüm ararken fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir arada kullanmalarını sağlamaktır.

Proje sürecinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle öğrenciler mühendislik tasarım sürecini kullanacaklardır.

Bu sayede öğrencilerin yaratıcı, eleştirel düşünme becerileri de gelişecektir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Projemizin hedef kitlesi, Yusuf Demir Bilim ve Sanat merkezinde fen bilimleri biriminde 7. sınıf düzeyinde Mühendislik mesleğine ilgili, yetenekli ve akademik açıdan başarılı 40 kız öğrenciden oluşacaktır.

Katılımcı öğrenciler kurumumuza imkânı kısıtlı farklı okullardan gelen öğrenciler,